Documentation for this module may be created at Modul:ziman/danex/belge

local u = mw.ustring.char

-- UTF-8 encoded strings for some commonly-used diacritics
local GRAVE		= u(0x0300)
local ACUTE		= u(0x0301)
local CIRC		= u(0x0302)
local TILDE		= u(0x0303)
local MACRON	= u(0x0304)
local BREVE		= u(0x0306)
local DOTABOVE	= u(0x0307)
local DIAER		= u(0x0308)
local CARON		= u(0x030C)
local DGRAVE	= u(0x030F)
local INVBREVE	= u(0x0311)
local DOTBELOW	= u(0x0323)
local RINGBELOW	= u(0x0325)
local CEDILLA	= u(0x0327)

local Latn = {"Latn"}


local m = {}

m["tso-lya"] = { --ji fr.wikt tsolyáni
	"çolyanî",
	nil,
	type = "constructed",
	otherNames = {"tsolyáni"},
	scripts = {"Latn"},
}

m["aav-khs-pro"] = { 
	"proto-xasî",
	nil,
	"aav-khs",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["aav-nic-pro"] = { 
	"proto-nîkobarî",
	nil,
	"aav-nic",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["aav-pkl-pro"] = { 
	"proto-pnar-xasî-lîngngamî",
	nil,
	"aav-pkl",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["aav-pro"] = { --The mkh-pro will merge into this.
	"proto-awistroasyayî",
	nil,
	"aav",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["afa-pro"] = {
	"proto-afroasyayî",
	"Q269125",
	"afa",
	aliases = {"Hamito-samî"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["alg-aga"] = {
	"agawamî",
	nil,
	"alg-eas",
	aliases = {"agwam", "agaam"},
	scripts = Latn,
}

m["alg-pro"] = {
	"proto-algonkînî",
	"Q7251834",
	"alg",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	sort_key = {
		from = {"·"},
		to  = {""}},
}

m["alv-ama"] = {
	"amasî",
	"Q4740400",
	"nic-grs",
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"[àáâãā]", "[èéêē]", "[ìíîī]", "[òóôõō]", "[ùúûũū]", GRAVE, ACUTE, CIRC, TILDE, MACRON},
		to  = {"a",    "e",   "i",   "o",    "u"}},
}

m["alv-bgu"] = {
	"baïnounk gubëeherî",
	"Q17002646",
	"alv-bny",
	otherNames = {"Gubëeher", "Nyun Gubëeher", "Nun Gubëeher"},
	scripts = Latn,
}

m["alv-bua-pro"] = {
	"proto-buayî",
	nil,
	"alv-bua",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-cng-pro"] = {
	"proto-kangînî",
	nil,
	"alv-cng",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-edo-pro"] = {
	"proto-edoidî",
	nil,
	"alv-edo",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-fli-pro"] = {
	"proto-faliyî",
	nil,
	"alv-fli",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-gbe-pro"] = {
	"proto-gbeyî",
	nil,
	"alv-gbe",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-gng-pro"] = {
	"proto-guangî",
	nil,
	"alv-gng",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-gtm-pro"] = {
	"proto-togoyiya navendî",
	nil,
	"alv-gtm",
	aliases = {"proto-gana-togo mountain"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-gwa"] = {
	"gwarayî",
	"Q16945580",
	"nic-pla",
	scripts = Latn,
}

m["alv-hei-pro"] = {
	"proto-heybanî",
	nil,
	"alv-hei",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-igb-pro"] = {
	"proto-îgboyidî",
	nil,
	"alv-igb",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-kwa-pro"] = {
	"proto-kwayî",
	nil,
	"alv-kwa",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-mum-pro"] = {
	"proto-mumuyeyî",
	nil,
	"alv-mum",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-nup-pro"] = {
	"proto-nupoyidî",
	nil,
	"alv-nup",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-pro"] = {
	"proto-atlantîk-kongoyî",
	nil,
	"alv",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["alv-yor-pro"] = {
	"proto-yoruboyidî",
	nil,
	"alv-yor",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["apa-pro"] = {
	"proto-apaçî",
	nil,
	"apa",
	otherNames = {"proto-atabaskaniya başûrî"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["aql-pro"] = {
	"proto-algîkî",
	"Q18389588",
	"aql",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	sort_key = {
		from = {"·"},
		to  = {""}},
}

m["art-blk"] = {
	"bolakî",
	"Q2909283",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["art-bsp"] = {
	"black speech",
	"Q686210",
	"art",
	scripts = {"Latn", "Teng"},
}

m["art-com"] = {
	"communicationssprache",
	"Q35227",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["art-dtk"] = {
	"dothrakî",
	"Q2914733",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["art-elo"] = {
	"eloî",
	nil,
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["art-gld"] = {
	"goa'uldî",
	"Q19823",
	"art",
	scripts = {"Latn", "Egyp", "Mero"},
}

m["art-lap"] = {
	"lapineyî",
	"Q6488195",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["art-man"] = {
	"mandalorî",
	"Q54289",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["art-mun"] = {
	"mundolincoyî",
	"Q851355",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["art-nav"] = {
	"na'vî",
	"Q316939",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["art-nox"] = {
	"noxiloyî",
	nil,
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["art-top"] = {
	"toki ponayî",
	"Q36846",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["art-una"] = {
	"unasî",
	nil,
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["ath-nic"] = {
	"nicolayî",
	"Q20609",
	"ath-nor",
	scripts = Latn,
}

m["ath-pro"] = {
	"proto-atabaskanî",
	nil,
	"ath",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["auf-pro"] = {
	"proto-arawayî",
	nil,
	"auf",
	aliases = {"proto-arawanî"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["aus-alu"] = {
	"alungulî",
	"Q16827670",
	"aus-pmn",
	otherNames = {"Ogh-Alungul", "Alngula"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-and"] = {
	"andjingithî",
	"Q4754509",
	"aus-pmn",
	aliases = {"Adithinngithigh"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-ang"] = {
	"angkulayî",
	"Q16828520",
	"aus-pmn",
	otherNames = {"Ogh-Anggula", "Anggula", "Ogh-Anggul", "Anggul"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-arn-pro"] = {
	"proto-arnhemî",
	nil,
	"aus-arn",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["aus-bra"] = {
	"barranbinyayî",
	"Q4863220",
	"aus-pmn",
	aliases = {"Barranbinja", "Baranbinya", "Burranbinya", "Burrumbiniya", "Burrunbinya", "Barrumbinya", "Barren-binya", "Parran-binye"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-brm"] = {
	"barunggamî",
	"Q4865914",
	"aus-pmn",
	scripts = Latn,
}

m["aus-bru"] = {
	"bruny islandî",
	"Q4979601",
	otherNames = {"Bruny Island Tasmanian", "Nuenonne", "Nyunoni"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-cww-pro"] = {
	"proto-central new south wales",
	nil,
	"aus-cww",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["aus-dal-pro"] = {
	"proto-dalî",
	nil,
	"aus-dal",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["aus-guw"] = {
	"guwarî",
	"Q6652138",
	"aus-pam",
	otherNames = {"Gowar", "Goowar", "Gooar", "Guar", "Gowr-burra", "Ngugi", "Mugee", "Wogee", "Gnoogee", "Chunchiburri", "Booroo-geen-merrie"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-lsw"] = {
	"little swanportî",
	"Q6652138",
	aliases = {"Little Swanport Tasmanian"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-mbi"] = {
	"mbiywomî",
	"Q6799701",
	"aus-pmn",
	otherNames = {"Mbeiwum"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-ngk"] = {
	"ngkothî",
	"Q7022405",
	"aus-pmn",
	otherNames = {"Ngkot", "Nggoth"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-nyu-pro"] = {
	"proto-nyulnyulanî",
	nil,
	"aus-nyu",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["aus-pam-pro"] = {
	"proto-pama-nyungan",
	"Q33942",
	"aus-pam",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["aus-par"] = {
	"paredarermeyî",
	"Q7136678",
	otherNames = {"Oyster Bay", "Oyster Bay Tasmanian", "Paritarami", "Big River", "Big River Tasmanian", "Lairmairrener", "Lemerina"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-pee"] = {
	"peerapperî",
	"Q7160431",
	otherNames = {"Pirapa", "Northwestern Tasmanian"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-psl"] = {
	"port sorellî",
	"Q7230944",
	aliases = {"Port Sorell Tasmanian"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-pye"] = {
	"pyemmairreyî",
	"Q7262964",
	otherNames = {"Northeastern Tasmanian", "North East Tasmanian", "Plangermaireener", "Plangamerina", "Cape Portland", "Ben Lomond", "Pipers River"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-set"] = {
	"tasmaniya başûr-rojhilat",
	"Q7068421",
	otherNames = {"Mainland Southeast Tasmanian", "Nuenonne", "Nyunoni"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-tom"] = {
	"tommeginneyî",
	"Q7819095",
	otherNames = {"Tommeeginnee", "Northern Tasmanian"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-too"] = {
	"toogeeyî",
	"Q7824008",
	otherNames = {"Southwestern Tasmanian"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-tul"] = {
	"tuluayî",
	"Q16938541",
	"aus-pam",
	otherNames = {"Dappil", "Dapil", "Toolooa", "Dulua", "Narung", "Dandan"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-uwi"] = {
	"uwinymilî",
	"Q7903995",
	"aus-arn",
	otherNames = {"Uwinjmil"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-wdj-pro"] = {
	"proto-iwaidjanî",
	nil,
	"aus-wdj",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["aus-won"] = {
	"wong-gieyî",
	nil,
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["aus-wul"] = {
	"wulguruyî",
	"Q8039196",
	"aus-dyb",
	otherNames = {"Manbara", "Wulgurugaba", "Wulgurukaba", "Nhawalgaba"},
	scripts = Latn,
}

m["aus-ynk"] = { -- contrast nny
	"yangkaalî",
	"Q3913770",
	"aus-tnk",
	scripts = Latn,
}

m["awd-amc-pro"] = {
	"proto-amuesha-çamicuro",
	nil,
	"awd",
	otherNames = {"Western Maipuran"},
	scripts = Latn,
	type = "reconstructed",
	ancestors = {"awd-pro"},
}

m["awd-kmp-pro"] = {
	"proto-kampayî",
	nil,
	"awd",
	otherNames = {"Campa", "Kampan", "Campan", "Pre-Andine Maipurean"},
	scripts = Latn,
	type = "reconstructed",
	ancestors = {"awd-pro"},
}

m["awd-prw-pro"] = {
	"proto-paresî-waurayî",
	nil,
	"awd",
	otherNames = {"Paresí-Waurá", "Parecí–Xingú", "Paresí–Xingu", "Central Arawak", "Central Maipurean"},
	scripts = Latn,
	type = "reconstructed",
	ancestors = {"awd-pro"},
}

m["awd-ama"] = {
	"amarizanayî",
	"Q16827787",
	"awd",
	scripts = Latn,
}

m["awd-ana"] = {
	"anauyayî",
	"Q16828252",
	"awd",
	aliases = {"Anauya"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-apo"] = {
	"apolistayî",
	"Q16916645",
	"awd",
	otherNames = {"Lapachu"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-cav"] = {
	"cavereyî",
	nil,
	"awd",
	aliases = {"Cabre", "Cabere", "Cávere"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-gnu"] = {
	"guinauyî",
	"Q3504087",
	"awd",
	otherNames = {"Guinao", "Inao", "Guniare", "Quinhau", "Guiano"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-kar"] = {
	"cariayî",
	"Q16920253",
	"awd",
	aliases = {"Kariaí", "Kariai", "Cariyai", "Carihiahy"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-kaw"] = {
	"kawişanayî",
	"Q6379993",
	"awd-nwk",
	aliases = {"Cawishana", "Cayuishana", "Kaishana", "Cauixana"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-kus"] = {
	"kustenauyî",
	"Q5196293",
	"awd",
	aliases = {"Kustenaú", "Custenau", "Kutenabu"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-man"] = {
	"manaoyî",
	"Q6746920",
	"awd",
	scripts = Latn,
}

m["awd-mar"] = {
	"marawanî",
	"Q6755108",
	"awd",
	aliases = {"Marawán"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-mpr"] = {
	"maypureyî",
	nil,
	"awd",
	aliases = {"Maipure"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-mrt"] = {
	"mariateyî",
	"Q16910017",
	"awd-nwk",
	aliases = {"Mariate"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-nwk-pro"] = {
	"proto-nawikî",
	nil,
	"awd-nwk",
	aliases = {"proto-Newiki"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["awd-pai"] = {
	"paikonekayî",
	nil,
	"awd",
	aliases = {"Paiconeca", "Paicone"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-pas"] = {
	"passeyî",
	nil,
	"awd-nwk",
	aliases = {"Pasé", "Pazé"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-pro"] = {
	"proto-arawakî",
	nil,
	"awd",
	otherNames = {"proto-Arawakan", "proto-Maipurean", "proto-Maipuran"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["awd-she"] = {
	"şebayoyî",
	"Q7492248",
	"awd",
	aliases = {"Shebaya", "Shebaye"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-taa-pro"] = {
	"proto-ta-arawak",
	nil,
	"awd-taa",
	otherNames = {"proto-Ta-Arawakan", "proto-Caribbean Northern Arawak"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["awd-wai"] = {
	"wainumayî",
	"Q16910017",
	"awd-nwk",
	otherNames = {"Wainuma", "Wai", "Waima", "Wainumi", "Wainambí", "Waiwana", "Waipi", "Yanuma"},
	scripts = Latn,
}

m["awd-yum"] = {
	"yumanayî",
	"Q8061062",
	"awd-nwk",
	aliases = {"Jumana"},
	scripts = Latn,
}

m["azc-caz"] = {
	"cazcanî",
	"Q5055514",
	"azc",
	aliases = {"Caxcan", "Kaskán"},
	scripts = Latn,
}

m["azc-cup-pro"] = {
	"proto-cupanî",
	nil,
	"azc-cup",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["azc-ktn"] = {
	"kitanemukî",
	"Q3197558",
	"azc-tak",
	aliases = {"Gitanemuk"},
	scripts = Latn,
}

m["azc-nah-pro"] = {
	"proto-nahuyanî",
	"Q7251860",
	"azc-nah",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["azc-num-pro"] = {
	"proto-numîkî",
	nil,
	"azc-num",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["azc-pro"] = {
	"proto-uto-aztekî",
	"Q96400333",
	"azc",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["azc-tak-pro"] = {
	"proto-takîkî",
	nil,
	"azc-tak",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["azc-tat"] = {
	"tataviamî",
	"Q743736",
	"azc",
	scripts = Latn,
}

m["ber-pro"] = {
	"proto-berberî",
	"Q2855698",
	"ber",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["bnt-bal"] = {
	"balongî",
	"Q93935237",
	"bnt-bbo",
	scripts = Latn,
}

m["bnt-cmw"] = {
	"çimwiinî",
	"Q4958328",
	"bnt-swh",
	otherNames = {"Bravanese", "Mwiini", "Mwini", "Chimwini", "Chimini", "Brava"},
	scripts = Latn,
}

m["bnt-ind"] = {
	"indangayî",
	"Q51412803",
	"bnt",
	otherNames = {"Kɔlɔmɔnyi", "Kɔlɛ", "Kasaï Oriental"},
	scripts = Latn,
}

m["bnt-lal"] = {
	"lalayî (Afrîkaya başûr)",
	"Q6480154",
	"bnt-ngu",
	scripts = Latn,
}

m["bnt-lwl"] = {
	"lwelî",
	"Q93936908",
	"bnt-bdz",
	otherNames = {"Lwal", "Kelwer"},
	scripts = Latn,
}

m["bnt-mpi"] = {
	"mpiinî",
	"Q93937013",
	"bnt-bdz",
	scripts = Latn,
}

m["bnt-ngu-pro"] = {
	"proto-ngunî",
	"Q961559",
	"bnt-ngu",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	sort_key = {
		from = {"[àáâǎ]", "[èéêě]", "[ìíîǐ]", "[òóôǒ]", "[ùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }
	},
}

m["bnt-phu"] = {
	"phuthî",
	"Q33796",
	"bnt-ngu",
	aliases = {"Siphuthi"},
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"[àá]", "[èé]", "[ìí]", "[òó]", "[ùú]", "ḿ", "[ǹń]", ACUTE, GRAVE},
		to  = {"a"  , "e"  , "i"  , "o"  , "u"  , "m", "n"  }},
}

m["bnt-pro"] = {
	"proto-bantuyî",
	"Q3408025",
	"bnt",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	sort_key = {
		from = {"[àá]", "[èé]", "[ìí]", "[òó]", "[ùú]", "[ǹń]", "ɪ" , "ʊ" , ACUTE, GRAVE},
		to  = {"a"  , "e"  , "i2" , "o"  , "u2" , "n"  , "i1", "u1"}
	},
}

m["bnt-sts-pro"] = {
	"proto-sotho-tswana",
	nil,
	"bnt-sts",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["btk-pro"] = {
	"proto-batakî",
	nil,
	"btk",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cau-abz-pro"] = {
	"proto-abxazî-abazayî",
	"Q7251831",
	"cau-abz",
	otherNames = {"proto-abazgî", "proto-abxazî-tapantayî"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cau-ava-pro"] = {
	"proto-avaro-andî",
	nil,
	"cau-ava",
	aliases = {"proto-avar-andî", "proto-andî"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cau-cir-pro"] = {
	"proto-çerkezî",
	"Q7251838",
	"cau-cir",
	otherNames = {"proto-adîge-kabardî", "proto-adîge-çerkezî"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cau-drg-pro"] = {
	"proto-dargwayî",
	nil,
	"cau-drg",
	otherNames = {"proto-Dargin"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cau-lzg-pro"] = {
	"proto-lezghî",
	nil,
	"cau-lzg",
	aliases = {"proto-Lezgi", "proto-Lezgian", "proto-Lezgic"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cau-nec-pro"] = {
	"proto-qefqaziya bakur-rojhilatî",
	nil,
	"cau-nec",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cau-nkh-pro"] = {
	"proto-nakhî",
	nil,
	"cau-nkh",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cau-nwc-pro"] = {
	"proto-qefqaziya bakur-rojavayî",
	"Q7251861",
	"cau-nwc",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cau-tsz-pro"] = {
	"proto-tsezî",
	nil,
	"cau-tsz",
	otherNames = {"proto-Tsezic", "proto-Didoic"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cba-ata"] = {
	"atanquesî",
	"Q4812783",
	"cba",
	otherNames = {"Atanque", "Cancuamo", "Kankuamo", "Kankwe", "Kankuí", "Atanke"},
	scripts = Latn,
}

m["cba-cat"] = {
	"catio çibçayî",
	"Q7083619",
	"cba",
	otherNames = {"Catio Chibcha", "Old Catio"},
	scripts = Latn,
}

m["cba-dor"] = {
	"dorasqueyî",
	"Q5297532",
	"cba",
	otherNames = {"Chumulu", "Changuena", "Changuina", "Chánguena", "Gualaca"},
	scripts = Latn,
}

m["cba-dui"] = {
	"duitî",
	"Q3041061",
	"cba",
	scripts = Latn,
}

m["cba-hue"] = {
	"huetarî",
	"Q35514",
	"cba",
	otherNames = {"Güetar", "Guetar", "Brusela"},
	scripts = Latn,
}

m["cba-nut"] = {
	"nutabeyî",
	"Q7070405",
	"cba",
	otherNames = {"Nutabane"},
	scripts = Latn,
}

m["cba-pro"] = {
	"proto-çîbçanî",
	nil,
	"cba",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ccn-pro"] = {
	"proto-qefqaziya bakurî",
	nil,
	"ccn",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ccs-pro"] = {
	"proto-kartvelî",
	"Q2608203",
	"ccs",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	entry_name = {
		from = {"q̣", "p̣", "ʓ", "ċ"},
		to  = {"q̇", "ṗ", "ʒ", "c̣"}},
}

m["ccs-gzn-pro"] = {
	"proto-gurcî-zanî",
	"Q23808119",
	"ccs-gzn",
	aliases = {"proto-Karto-Zan"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	entry_name = {
		from = {"q̣", "p̣", "ʓ", "ċ"},
		to  = {"q̇", "ṗ", "ʒ", "c̣"}},
}

m["cdc-cbm-pro"] = {
	"proto-çadîkiya navendî",
	nil,
	"cdc-cbm",
	otherNames = {"proto-Central-Chadic", "proto-Biu-Mandara"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["cdc-mas-pro"] = {
	"proto-masayî",
	nil,
	"cdc-mas",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["cdc-pro"] = {
	"proto-çadîkî",
	nil,
	"cdc",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["cdd-pro"] = {
	"proto-kaddoanî",
	nil,
	"cdd",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cel-bry-pro"] = {
	"proto-brîtonî",
	"Q156877",
	"cel-bry",
	aliases = {"proto-brittonîkî"},
	scripts = {"Latinx", "Grek"},
	sort_key = {
		from = {"[ββ̃]", "ð", "ė", "ɣ", "ɨ", "[ọö]", "[ʉü]", "θ"},
		to  = {"b¯",  "d¯", "e", "g¯", "i", "o",	"u",	"t¯"}},
}

m["cel-gal"] = {
	"gallaesî",
	"Q3094789",
	"cel",
}

m["cel-gau"] = {
	"gaulisî",
	"Q29977",
	"cel",
	scripts = {"Latn", "Grek", "Ital"},
}

m["cel-pro"] = {
	"proto-keltî",
	"Q653649",
	"cel",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	sort_key = {
		from = {"ā", "ē", "[ɸφ]", "ī", "ū", "ʷ"},
		to  = {"a", "e", "f",	"i", "u", "¯w"}},
}

m["chi-pro"] = {
	"proto-çimakuanî",
	nil,
	"chi",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cmc-pro"] = {
	"proto-çamîkî",
	nil,
	"cmc",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cpe-mar"] = {
	"zimanê maroon spirit",
	"Q1093206",
	"crp",
	otherNames = {"Jamaican Maroon Spirit Possession Language"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"en"},
}

m["cpe-spp"] = {
	"samoan plantation pidginî",
	"Q7409948",
	"crp",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"en"},
}

m["crp-gep"] = {
	"greenlandic pidginî",
	"Q17036301",
	"crp",
	aliases = {"West Greenlandic Pidgin", "Greenlandic Eskimo Pidgin"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"kl"},
}

m["crp-mpp"] = {
	"macau pidgin portugalî",
	nil,
	"crp",
	scripts = {"Hani", "Latn"},
	ancestors = {"pt"},
}

m["crp-rsn"] = {
	"russenorskî",
	"Q505125",
	"crp",
	scripts = {"Cyrl", "Latn"},
	ancestors = {"no", "ru"},
}

m["crp-tpr"] = {
	"taimyr pidgin rûsî",
	"Q16930506",
	"crp",
	scripts = {"Cyrl"},
	ancestors = {"ru"},
}

m["csu-bba-pro"] = {
	"proto-bongo-bagirmî",
	nil,
	"csu-bba",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["csu-maa-pro"] = {
	"proto-mangbetuyî",
	nil,
	"csu-maa",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["csu-pro"] = {
	"proto-sudanîkiya navendî",
	nil,
	"csu",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["csu-sar-pro"] = {
	"proto-sarayî",
	nil,
	"csu-sar",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ctp-san"] = {
	"san juan quiahije çatinoyî",
	nil,
	"omq-cha",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["cus-ash"] = {
	"aşraafî",
	Q4805855,
	"cus",
	otherNames = {"Ashraf", "Af-Ashraaf"},
	varieties = { {"Marka, Lower Shabelle"}, "Shingani"},
	scripts = {"Latn"},
}

m["cus-pro"] = {
	"proto-kuşîtî",
	nil,
	"cus",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["dmn-dam"] = {
	"damayî (Sierra leone)",
	"Q19601574",
	"dmn",
	scripts = {"Latn"},
}

m["dra-mkn"] = {
	"kannadayiya navîn",
	nil,
	"dra",
	aliases = {"Nadugannada"},
	scripts = {"Knda"},
	ancestors = {"dra-okn"},
	translit_module = "kn-translit",
}

m["dra-okn"] = {
	"kannadayiya kevn",
	"Q15723156",
	"dra",
	aliases = {"halegannada"},
	scripts = {"Knda"},
	ancestors = {"dra-pro"},
	translit_module = "kn-translit",
}

m["dra-pro"] = {
	"proto-dravidî",
	"Q1702853",
	"dra",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["egx-dem"] = {
	"demotîkî",
	"Q188519",
	"egx",
	aliases = {"Demotic Egyptian", "Enchorial"},
	scripts = {"Latinx", "Egyd"},
	ancestors = {"egy"},
}

m["elu-prk"] = {
	"heluyî",
	"Q15080869",
	"pra",
	aliases = {"helayî", "prakrîtiya eluyî", "prakrîtiya helu"},
	scripts = {"Brah"},
	ancestors = {"sa"},
}

m["dmn-pro"] = {
	"proto-mandeyî",
	nil,
	"dmn",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["dmn-mdw-pro"] = {
	"proto-mandeyiya rojavayî",
	nil,
	"dmn-mdw",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["dru-pro"] = {
	"proto-rukaî",
	nil,
	"map",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["esx-esk-pro"] = {
	"proto-eskîmo",
	"Q7251842",
	"esx-esk",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["esx-inu-pro"] = {
	"proto-înuîtî",
	nil,
	"esx-inu",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["esx-pro"] = {
	"proto-eskîmo-alêwîtî",
	"Q7251843",
	"esx",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["euq-pro"] = {
	"proto-baskî",
	"Q938011",
	"euq",
	aliases = {"proto-vaskonî"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["fiu-fin-pro"] = {
	"proto-fînî",
	"Q11883720",
	"fiu-fin",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["gem-bur"] = {
	"burgundî",
	nil,
	"gme",
	aliases = {"Burgundish", "Burgundic"},
	scripts = Latn,
}

m["gem-pro"] = {
	"proto-cermenî",
	"Q669623",
	"gem",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	sort_key = {
		from = {"ā", "[ēê]", "ī", "[ōô]", "ū", "ą" , "į" , "ǫ" , "ų" , CIRC, MACRON},
		to  = {"a" , "e" , "i", "o"  , "u", "an", "in", "on", "un"}},
}

m["gme-cgo"] = {
	"gothîkiya krimî",
	"Q36211",
	"gme",
	scripts = Latn,
}

m["gmq-bot"] = {
	"westrobotnî",
	"Q7989641",
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"non"},
}

m["gmq-gut"] = {
	"gutnişî",
	"Q1256646",
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"non"},
}

m["gmq-jmk"] = {
	"jamtîşî",
	nil,
	"gmq",
	aliases = {"Jamtlandic"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"non"},
}

m["gmq-mno"] = {
	"norweciya navîn",
	"Q3417070",
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"non"},
}

-- Used for both gmq-oda (Old Danish) and gmq-osw (Old Swedish).
-- Ensure any changes are appropriate for both languages, or copy to each
-- language's table before making any changes.
local gmq_oda_entry_name = {
	from = {"Ā", "ā", "Ē", "ē", "Ī", "ī", "Ō", "ō", "Ū", "ū", "Ȳ", "ȳ", "Ǣ", "ǣ", MACRON},
	to  = {"A", "a", "E", "e", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "Y", "y", "Æ", "æ"}}

m["gmq-oda"] = {
	"danmarkiya kevn",
	nil,
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"non"},
	entry_name = gmq_oda_entry_name,
}

m["gmq-osw"] = {
	"swêdiya kevn",
	"Q2417210",
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"non"},
	entry_name = gmq_oda_entry_name,
}

m["gmq-pro"] = {
	"proto-norsî",
	"Q1671294",
	"gmq",
	aliases = {"proto-skandinavî", "proto-nordîkî",
		"nordîkiya kevn", "skandinaviya kevn",
		"proto-cermeniya bakur"},
	scripts = {"Runr"},
	translit_module = "Runr-translit",
}

m["gmq-scy"] = {
	"skanî",
	"Q768017",
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"non"},
}

m["gmw-cfr"] = {
	"frankoniya navendî",
	nil,
	"gmw",
	otherNames = {"mittelfränkisch", "rîpuwarî", "frankoniya moselle", "kolognî", "kölsch"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmh"},
	wikimedia_codes = {"ksh"},
}

m["gmw-ecg"] = {
	"almaniya navendî ya rojhilat",
	"Q499344", -- subsumes Q699284, Q152965
	"gmw",
	otherNames = {"thuringî", "thüringisch", "saksoniya jor", "saksoniya almanî ya jor", "obersächsisch", "lusatî", "erzgebirgisch", "sîlesî", "almaniya sîlesî", "prusiya bilind"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmh"},
}

m["gmw-gts"] = {
	"gottscheerîşî",
	"Q533109",
	"gmw",
	aliases = {"Gottscheerisch"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"bar"},
}

m["gmw-jdt"] = {
	"danmarkiya jersey",
	"Q1687911",
	"gmw",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"nl"},
}

m["gmw-pro"] = {
	"proto-cermeniya rojava",
	"Q78079021",
	"gmw",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	sort_key = {
		from = {"[āą]", "ē", "[īį]", "ō", "[ūų]", "ʀ", MACRON},
		to  = {"a"  , "e", "i"  , "o", "u", "r"}
	},
}

m["gmw-rfr"] = {
	"frankoniya rhine",
	"Q707007",
	"gmw",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmh"},
}

m["gmw-stm"] = {
	"sathmar swabî",
	"Q2223059",
	"gmw",
	aliases = {"Satu Mare Swabian", "Sathmarschwäbisch", "Sathmarisch"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"swg"},
}

m["gmw-tsx"] = {
	"saksoniya transylvanyayê",
	"Q260942",
	"gmw",
	otherNames = {"Siebenbürger Saxon"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmw-cfr"},
}

m["gmw-vog"] = {
	"almaniya volga",
	"Q312574",
	"gmw",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmw-rfr"},
}

m["gmw-zps"] = {
	"almaniya zipser",
	"Q205548",
	"gmw",
	otherNames = {"Zipser", "Zipserisch", "Outzäpsersch"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmh"},
}

m["grk-cal"] = {
	"yûnaniya kalabrî",
	"Q1146398",
	"grk",
	otherNames = {"Italian Greek", "Bova"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"grc"},
}

m["grk-ita"] = {
	"grîkoyî",
	nil,
	"grk",
	otherNames = {"grekiya îtalyanî"},
	scripts = {"Latn", "Grek"},
	ancestors = {"grc"},
}

m["grk-mar"] = {
	"yûnaniya mariupol",
	"Q4400023",
	"grk",
	aliases = {"Mariupolitan Greek", "Rumeíka", "Rumeika"},
	scripts = {"Cyrl", "Latn", "Grek"},
	ancestors = {"grc"},
	entry_name = {
		from = {ACUTE},
		to  = {}} ,
}

m["grk-pro"] = {
	"proto-helenî",
	aliases = {"proto-yûnanî"},
	"Q1231805",
	"grk",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	sort_key = {
		from = {"[áā]", "[éēḗ]", "[íī]", "[óōṓ]", "[úū]", "ď", "ľ", "ň", "ř", "ʰ", "ʷ", ACUTE, MACRON},
		to  = {"a"  , "e"	, "i"  , "o"	, "u"  , "d", "l", "n", "r", "¯h", "¯w"}},
}

m["hmn-pro"] = {
	"proto-hmongî",
	nil,
	"hmn",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["hmx-mie-pro"] = {
	"proto-mienî",
	nil,
	"hmx-mie",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["hmx-pro"] = {
	"proto-hmong-mîenî",
	"Q7251846",
	"hmx",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["hyx-pro"] = {
	"proto-ermenî",
	"Q3848498",
	"hyx",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["iir-nur-pro"] = {
	"proto-nuristanî",
	nil,
	"iir-nur",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["iir-pro"] = {
	"proto-hindûîranî",
	"Q966439",
	"iir",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ijo-pro"] = {
	"proto-ijoidî",
	nil,
	"ijo",
	type = "reconstructed",
	otherNames = {"proto-Ijaw"},
	scripts = {"Latinx"},
}

m["inc-ash"] = {
	"prakrîtiya aşokanît",
	nil,
	"pra",
	scripts = {"Brah", "Khar"},
	ancestors = {"sa"},
	translit_module = "translit-redirect",
}

m["inc-gup"] = {
	"apabhramsayiya gurjarî",
	nil,
	"inc-wes",
	scripts = {"Deva"},
	ancestors = {"psu"},
}

m["inc-kam"] = {
	"prakrîtiya kamarupî",
	"Q6356097",
	"pra",
	scripts = {"Brah", "Sidd"},
	ancestors = {"inc-mgd"},
}

m["inc-kha"] = {
	"prakrîtiya xasa",
	nil,
	"inc-nor",
	scripts = {"Latn"},
	ancestors = {"inc-ash"},
}

m["inc-kho"] = {
	"xolosî",
	"Q24952008",
	"inc-snd",
	scripts = {"Latn"},
	ancestors = {"inc-vra"},
}

m["inc-mas"] = {
	"asamiya navîn",
	nil,
	"inc-eas",
	scripts = {"as-Beng"},
	ancestors = {"inc-oas"},
	translit_module = "inc-mas-translit",
}

m["inc-mbn"] = {
	"bengaliya navîn",
	nil,
	"inc-eas",
	scripts = {"Beng"},
	ancestors = {"inc-obn"},
}

m["inc-mgd"] = {
	"prakrîtiya magadî",
	"Q2652214",
	"pra",
	scripts = {"Brah"},
	ancestors = {"inc-ash"},
	translit_module = "Brah-translit",
}

m["inc-mgu"] = {
	"gujaratiya navîn",
	"Q24907429",
	"inc-wes",
	scripts = {"Deva"},
	ancestors = {"inc-ogu"},
}

m["inc-mor"] = {
	"oriyayiya navîn",
	nil,
	"inc-eas",
	scripts = {"Orya"},
	ancestors = {"inc-oor"},
}

m["inc-oas"] = {
	"asamiya zû",
	nil,
	"inc-eas",
	scripts = {"as-Beng"},
	ancestors = {"inc-kam"},
	translit_module = "inc-mas-translit",
}

m["inc-obn"] = {
	"bengaliya kevn",
	nil,
	"inc-eas",
	scripts = {"Beng"},
	ancestors = {"inc-mgd"},
}

m["inc-ogu"] = {
	"gujaratiya kevn",
	"Q24907427",
	"inc-wes",
	otherNames = {"rajasthaniya rojava ya kevn"},
	scripts = {"Deva"},
	ancestors = {"inc-gup"},
}

m["inc-ohi"] = {
	"hindiya kevn",
	"Q48767781",
	"inc-hiw",
	scripts = {"Deva"},
	ancestors = {"inc-sap"},
	translit_module = "sa-translit",
}

m["inc-oor"] = {
	"oriyayiya kevn",
	nil,
	"inc-eas",
	scripts = {"Orya"},
	ancestors = {"inc-mgd"},
}

m["inc-ork"] = {
	"kamtayiya kevn",
	nil,
	"inc-eas",
	scripts = {"as-Beng"},
	ancestors = {"inc-kam"},
	translit_module = "as-translit",
}

m["inc-pro"] = {
	"proto-hindûaryanî",
	"Q23808344",
	"inc",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["inc-psc"] = {
	"prakrîtiya paysakî",
	"Q2995607",
	"inc-nwe",
	scripts = {"Brah"},
	ancestors = {"inc-ash"},
	translit_module = "Brah-translit",
}

m["inc-sap"] = {
	"apabhramsayiya sawurasenî",
	nil,
	"inc-cen",
	scripts = {"Deva"},
	ancestors = {"psu"},
}

m["inc-tak"] = {
	"apabhramsayiya takkayî",
	nil,
	"inc-pan",
	scripts = {"Deva"},
	ancestors = {"inc-psc"},
	translit_module = "sa-translit",
}

m["inc-vra"] = {
	"apabhramsayiya vrakadayî",
	nil,
	"inc-snd",
	scripts = {"Deva"},
	ancestors = {"inc-psc"},
	translit_module = "sa-translit",
}

m["inc-dar-pro"] = {
	"proto-dardîkî",
	nil,
	"inc-dar",
	otherNames = {"proto-Rigvedic"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	ancestors = {"sa"}, -- to be specific "an unattested Old Indo-Aryan dialect"
}

m["inc-cen-pro"] = {
	"proto-îndo-aryaniya navendî",
	nil,
	"inc-cen",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	ancestors = {"psu"},
}

m["inc-dar-pro"] = {
	"proto-dardîkî",
	nil,
	"inc-dar",
	otherNames = {"proto-Rigvedic"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	ancestors = {"sa"},
}

m["ine-ana-pro"] = {
	"proto-anadolî",
	"Q7251833",
	"ine-ana",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ine-bsl-pro"] = {
	"proto-balto-slavî",
	"Q1703347",
	"ine-bsl",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	sort_key = {
		from = {"[áā]", "[éēḗ]", "[íī]", "[óōṓ]", "[úū]", ACUTE, MACRON, "ˀ"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u"}},
}

m["ine-pae"] = {
	"paeonî",
	"Q2705672",
	"ine",
	scripts = {"polytonic"},
	translit_module = "grc-translit",
	sort_key = { -- Keep this synchronized with grc and others synced to it
		from = {"[ᾳάᾴὰᾲᾶᾷἀᾀἄᾄἂᾂἆᾆἁᾁἅᾅἃᾃἇᾇᾱᾍ]", "[έὲἐἔἒἑἕἓ]", "[ῃήῄὴῂῆῇἠᾐἤᾔἢᾒἦᾖἡᾑἥᾕἣᾓἧᾗ]", "[ίὶῖἰἴἲἶἱἵἳἷϊΐῒῗῑ]", "[όὸὀὄὂὁὅὃ]", "[ύὺῦὐὔὒὖὑὕὓὗϋΰῢῧῡ]", "[ῳώῴὼῲῶῷὠᾠὤᾤὢᾢὦᾦὡᾡὥᾥὣᾣὧᾧᾨ]", "ῥ", "ς"},
		to  = {"α"						, "ε"		 , "η"						, "ι"				, "ο"		 , "υ"				, "ω"						, "ρ", "σ"}},
	entry_name = {
		from = {"[ᾸᾹ]", "[ᾰᾱ]", "[ῘῙ]", "[ῐῑ]", "[ῨῩ]", "[ῠῡ]"},
		to  = {"Α", "α", "Ι", "ι", "Υ", "υ"}},
}

m["ine-pro"] = {
	"proto-hindûewropî",
	"Q37178",
	"ine",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	sort_key = {
		from = {"[áā]", "[éēḗ]", "[íī]", "[óōṓ]", "[úū]", "ĺ", "ḿ", "ń", "ŕ", "ǵ" , "ḱ" , "ʰ", "ʷ", "₁", "₂", "₃", RINGBELOW, ACUTE, MACRON},
		to  = {"a"  , "e"	, "i"  , "o"	, "u"  , "l", "m", "n", "r", "g'", "k'", "¯h", "¯w", "1", "2", "3"}},
}

m["ine-toc-pro"] = {
	"proto-toçarî",
	"Q37029",
	"ine-toc",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["xme-old"] = {
	"mediya kevn",
	"Q36461",
	"xme",
	scripts = {"Grek", "Latn"},
}

m["xme-mid"] = {
	"mediya navîn",
	nil,
	"xme",
	scripts = {"Latn"},
	ancestors = {"xme-old"},
}

m["xme-ker"] = {
	"kermanî",
	"Q129850",
	"xme",
	otherNames = {"îraniya navendî", "mediya başûrî", "gazî", "sahoî"},
	scripts = {"fa-Arab", "Latn"},
	ancestors = {"xme-mid"},
}

m["xme-taf"] = {
	"tafreşî",
	nil,
	"xme",
	scripts = {"fa-Arab", "Latn"},
	ancestors = {"xme-mid"},
}

m["xme-ttc-pro"] = {
	"proto-tatî",
	nil,
	"xme-ttc",
	scripts = {"Latn"},
	ancestors = {"xme-mid"},
}

m["xme-kls"] = {
	"kalasurî",
	nil,
	"xme-ttc",
	aliases = {"Kalāsuri", "Kalasur", "Kalāsur"},
	ancestors = {"xme-ttc-nor"},
}

m["xme-klt"] = {
	"kilitî",
	"Q3612452",
	"xme-ttc",
	scripts = {"Cyrl"}, -- and fa-Arab?
	ancestors = {"xme-ttc-pro"},
}

m["xme-ott"] = {
	"tatiya kevn",
	"Q434697",
	"xme-ttc",
	otherNames = {"azeriya kevn"},
	scripts = {"fa-Arab", "Latinx"},
	ancestors = {"xme-ttc-pro"},
}

m["ira-pro"] = {
	"proto-îranî",
	"Q4167865",
	"ira",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ira-mpr-pro"] = {
	"proto-medo-partî",
	nil,
	"ira-mpr",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ira-kms-pro"] = {
	"proto-komisenî",
	nil,
	"ira-kms",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ira-zgr-pro"] = {
	"proto-zaza-hewramî",
	nil,
	"ira-zgr",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ira-pat-pro"] = {
	"proto-pathanî",
	nil,
	"ira-pat",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["os-pro"] = {
	"proto-ossetîkî",
	otherNames = {"Sarmatian"},
	nil,
	"xsc",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["xsc-pro"] = {
	"proto-skîthî",
	nil,
	"xsc",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["xsc-skw-pro"] = {
	"proto-saka-waxiyî",
	nil,
	"xsc-skw",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	ancestors = {"xsc-pro"},
}

m["xsc-sak-pro"] = {
	"proto-sakayî",
	nil,
	"xsc-sak",
	aliases = {"proto-Sakan"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	ancestors = {"xsc-skw-pro"},
}

m["ira-sym-pro"] = {
	"proto-şughnî-yazghulamî-munjî",
	nil,
	"ira-sym",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ira-sgi-pro"] = {
	"proto-sangleçî-îşkaşîmî",
	nil,
	"ira-sgi",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ira-mny-pro"] = {
	"proto-munji-yidgha",
	nil,
	"ira-mny",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	ancestors = {"ira-sym-pro"},
}

m["ira-shy-pro"] = {
	"proto-şughnî-yazgulamî",
	nil,
	"ira-shy",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	ancestors = {"ira-sym-pro"},
}

m["ira-shr-pro"] = {
	"proto-şughnî-roşanî",
	nil,
	"ira-shy",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	ancestors = {"ira-shy-pro"},
}

m["ira-sgc-pro"] = {
	"proto-sogdîkî",
	nil,
	"ira-sgc",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ira-wnj"] = {
	"vanjî",
	nil,
	"ira-shy",
	aliases = {"Old Vanji", "Vanchi", "Vanži", "Wanji"},
	scripts = {"Latinx"},
	ancestors = {"ira-shy-pro"},
}

m["iro-ere"] = {
	"erieyî",
	"Q5388365",
	"iro",
	scripts = Latn,
}

m["iro-min"] = {
	"mingoyî",
	"Q128531",
	"iro",
	scripts = Latn,
}

m["iro-pro"] = {
	"proto-iroquoyî",
	"Q7251852",
	"iro",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["itc-ola"] = {
	"latîniya kevn",
	"Q12289",
	"itc",
	aliases = {"latîniya arkaîk"},
	scripts = {"Latn", "Ital"},
	entry_name = {
		from = {"Ā", "ā", "Ē", "ē", "Ī", "ī", "Ō", "ō", "Ū", "ū", "Ȳ", "ȳ"},
		to  = {"A", "a", "E", "e", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "Y", "y"}},
	translit_module = "Ital-translit",
}

m["itc-pro"] = {
	"proto-îtalî",
	"Q17102720",
	"itc",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["jpx-pro"] = {
	"proto-japonîkî",
	nil,
	"jpx",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["jpx-ryu-pro"] = {
	"proto-ryukyuanî",
	nil,
	"jpx-ryu",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["kar-pro"] = {
	"proto-karenî",
	nil,
	"kar",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["khi-kho-pro"] = {
	"proto-khoeyî",
	nil,
	"khi-kho",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["khi-kun"] = {
	"ǃkungî",
	"Q32904",
	"khi-kxa",
	otherNames = {"ǃOǃKung", "ǃ'OǃKung", "Kung", "Ekoka ǃKung", "Ekoka Kung", "Sekele"},
	scripts = Latn,
}

m["kro-pro"] = {
	"proto-kruyî",
	nil,
	"kro",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["ku-pro"] = {
	"proto-kurdî",
	nil,
	"ira-ku",
	type = "reconstructed",
	aliases = {"kurdiya kevn"},
}

m["map-ata-pro"] = {
	"proto-atayalî",
	nil,
	"map-ata",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["map-bms"] = {
	"banyumasanî",
	"Q33219",
	"map",
	scripts = Latn,
}

m["map-pro"] = {
	"proto-awistronezyayî",
	"Q49230",
	"map",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["mkh-asl-pro"] = {
	"proto-aslî",
	"Q55630680",
	"mkh-asl",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["mkh-ban-pro"] = {
	"proto-bahnarîkî",
	nil,
	"mkh-ban",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["mkh-kat-pro"] = {
	"proto-katuîkî",
	nil,
	"mkh-kat",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["mkh-khm-pro"] = {
	"proto-ximuîkî",
	nil,
	"mkh-khm",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["mkh-kmr-pro"] = {
	"proto-ximerîkî",
	"Q55630684",
	"mkh-kmr",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["mkh-mkm"] = {
	"ximeriya navîn",
	"Q25226861",
	"mkh-kmr",
	scripts = {"Latinx", "Khmr"},
	ancestors = {"mkh-okm"},
}

m["mkh-mmn"] = {
	"moniya navîn",
	nil,
	"mkh-mnc",
	scripts = {"Latinx", "Mymr"},
	ancestors = {"omx"},
}

m["mkh-mnc-pro"] = {
	"proto-monîkî",
	nil,
	"mkh-mnc",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["mkh-mvi"] = {
	"viyetnamiya navîn",
	"Q9199",
	"mkh-vie",
	scripts = {"Latinx", "Hani"},
}

m["mkh-okm"] = {
	"ximeriya kevn",
	"Q9205",
	"mkh-kmr",
	scripts = {"Latinx", "Khmr"},
}

m["mkh-pal-pro"] = {
	"proto-palaungîkî",
	nil,
	"mkh-pal",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["mkh-pea-pro"] = {
	"proto-pearîkî",
	nil,
	"mkh-pea",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["mkh-pkn-pro"] = {
	"proto-pakanîkî",
	nil,
	"mkh-pkn",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["mkh-pro"] = { --This will be merged into 2015 aav-pro.
	"proto-mon-ximerî",
	"Q7251859",
	"mkh",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["mkh-vie-pro"] = {
	"proto-vietîkî",
	nil,
	"mkh-vie",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["mun-pro"] = {
	"proto-mundayî",
	nil,
	"mun",
	aliases = {"proto-Mundan"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["myn-chl"] = { -- the stage after ''emy''
	"ç'olti'",
	"Q873995",
	"myn",
	otherNames = {"Cholti", "Colonial Ch'olti'", "Colonial Cholti"},
	scripts = {"Latinx"},
}

m["myn-pro"] = {
	"proto-mayayî",
	"Q3321532",
	"myn",
	aliases = {"proto-maya"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["nai-ala"] = {
	"alazapayî",
	nil,
	otherNames = {"Alasapa", "Pinto"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-bay"] = {
	"bayogoulayî",
	"Q1563704",
	otherNames = {"Bayougoula", "Bayou Goula", "Ischenoca"}, -- tribe merged with "Mougulasha", "Mongoulacha", "Mugulasha", "Mougulasha", "Muglahsa", "Muglasha", "Muguasha", "Imongolosha", "Houma", "Acolapissa"
	scripts = Latn,
}

m["nai-bvy"] = {
	"buena vista yokutsî",
	"Q4985474",
	"nai-yok",
	otherNames = {"Tulamni-Hometwoli", "Tulamni", "Tulamne", "Tuolumne", "Tawitchi", "Hometwoli", "Taneshach"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-cal"] = {
	"calusayî",
	"Q51782",
	scripts = Latn,
}

m["nai-chi"] = {
	"çiquimulillayî",
	"Q25339627",
	"nai-xin",
	scripts = Latn,
}

m["nai-chu-pro"] = {
	"proto-çumaşî",
	nil,
	"nai-chu",
	aliases = {"proto-Chumashan"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["nai-cig"] = {
	"ciguayoyî",
	"Q20741700",
	scripts = Latn,
}

m["nai-ckn-pro"] = {
	"proto-çinookanî",
	nil,
	"nai-ckn",
	aliases = {"proto-Chinook"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["nai-dly"] = {
	"delta yokutsî",
	nil,
	"nai-yok",
	otherNames = {"Far Northern Valley Yokuts", "Yachikumne", "Yachikumni", "Chulamni", "Lower San Joaquin", "Lakisamni", "Tawalimni"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-gsy"] = {
	"gaşowuyî",
	nil,
	"nai-yok",
	scripts = Latn,
}

m["nai-guz"] = {
	"guazacapanî",
	"Q19572028",
	"nai-xin",
	aliases = {"Guazacapan"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-hit"] = {
	"hîçîtî",
	"Q1542882",
	"nai-mus",
	otherNames = {"açîk-hatayî", "at-paşa-şlîhayî"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-ipa"] = {
	"ipaî",
	"Q3027474",
	"nai-yuc",
	otherNames = {"'Iipay 'aa", "Northern Diegueño", "Diegueño"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-jtp"] = {
	"jutiapayî",
	nil,
	"nai-xin",
	otherNames = {"Xutiapa", "Jalapa", "Xalapa"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-jum"] = {
	"jumaytepequeyî",
	"Q25339626",
	"nai-xin",
	aliases = {"Jumaitepeque", "Jumaytepec"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-kat"] = {
	"kathlametî",
	"Q6376639",
	"nai-ckn",
	otherNames = {"Kathlamet Chinook"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-klp-pro"] = {
	"proto-kalapuyanî",
	nil,
	"nai-klp",
	type = "reconstructed",
}

m["nai-knm"] = {
	"konomihuyî",
	"Q3198734",
	"nai-shs",
	scripts = Latn,
}

m["nai-kry"] = {
	"kings river yokutsî",
	"Q6413014",
	"nai-yok",
	otherNames = {"Choinimni", "Choynimni", "Ayticha", "Kocheyali", "Ayitcha", "Michahay", "Chukaymina", "Chukaimina"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-kum"] = {
	"kumeyaayî",
	"Q4910139",
	"nai-yuc",
	otherNames = {"Kumiai", "Central Diegueño", "Diegueño"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-mac"] = {
	"macorisî",
	"Q21070851",
	aliases = {"Macorís", "Macorix", "Mazorij", "Mazorig", "Mazoriges"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-mdu-pro"] = {
	"proto-maidunî",
	nil,
	"nai-mdu",
	aliases = {"proto-Maiduan"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["nai-miz-pro"] = {
	"proto-mixe-zoque",
	nil,
	"nai-miz",
	aliases = {"proto-Mixe-Zoquean"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["nai-nao"] = {
	"naolanî",
	"Q6964594",
	scripts = Latn,
}

m["nai-nrs"] = {
	"new river şastayî",
	"Q7011254",
	"nai-shs",
	scripts = Latn,
}

m["nai-nvy"] = {
	"çukçansî",
	nil,
	"nai-yok",
	otherNames = {"yokutiya deştî ya bakurî", "keçayî", "dumna", "çawçîla", "noptinte", "nopṭinṭe", "takin"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-okw"] = {
	"okwanuçuyî",
	"Q3350126",
	"nai-shs",
	scripts = Latn,
}

m["nai-per"] = {
	"pericú",
	"Q3375369",
	scripts = Latn,
}

m["nai-pic"] = {
	"picurisî",
	"Q7191257",
	"nai-kta",
	scripts = Latn,
}

m["nai-plp-pro"] = {
	"proto-plateau penutî",
	nil,
	"nai-plp",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["nai-ply"] = {
	"palewyamî",
	"Q2387391",
	"nai-yok",
	otherNames = {"Paleuyami", "Altinin", "Poso Creek", "Poso Creek Yokuts"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-pom-pro"] = {
	"proto-pomoyî",
	nil,
	"nai-pom",
	aliases = {"proto-Pomoan"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nai-qng"] = {
	"quiniguayî",
	"Q36360",
	scripts = Latn,
}

m["nai-sca-pro"] = { -- NB 'sio-pro' "proto-Siouan" which is proto-Western Siouan
	"proto-siouan-catawban",
	nil,
	"nai-sca",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["nai-sin"] = {
	"sinacantanî",
	"Q24190249",
	"nai-xin",
	aliases = {"Sinacantan", "Zinacantán", "Zinacantan"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-sln"] = {
	"salvadoran lencayî",
	"Q3229434",
	"nai-len",
	scripts = Latn,
}

m["nai-spt"] = {
	"sahaptinî",
	"Q3833015",
	"nai-shp",
	aliases = {"Shahaptin"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-svy"] = {
	"yokutiya deştî ya başûrî",
	nil,
	"nai-yok",
	otherNames = {"yawelmanî", "taçî", "koyetî", "nutunutu", "çunut", "wo'lasî", "çoynok,"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-tap"] = {
	"tapaçultecî",
	"Q7684401",
	"nai-miz",
	otherNames = {"Tapachulteca", "Tapachulteco", "Tapachula"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-taw"] = {
	"tawasayî",
	"Q7689233",
	scripts = Latn,
}

m["nai-teq"] = {
	"tequistlatecî",
	"Q2964454",
	"nai-tqn",
	otherNames = {"Tequistlateco", "Tequistlateca", "Chontal", "Chontol of Oaxaca", "Oaxaca Chontal", "Oaxacan Chontal"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-tip"] = {
	"tipaî",
	"Q3027471",
	"nai-yuc",
	otherNames = {"Tipay", "Tiipai", "Tiipay", "Jamul Tiipay", "Southern Digueño", "Diegueño"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-tky"] = {
	"tule-kaweah yokutsî",
	"Q7851988",
	"nai-yok",
	otherNames = {"Wikchamni", "Wukchamni", "Wukchumni", "Yawdanchi"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-tot-pro"] = {
	"proto-totozoqueanî",
	nil,
	"nai-tot",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["nai-tsi-pro"] = {
	"proto-tsimşianîkî",
	nil,
	"nai-tsi",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["nai-utn-pro"] = {
	"proto-utî",
	nil,
	"nai-utn",
	otherNames = {"proto-Miwok-Costanoan"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["nai-wai"] = {
	"waikurî",
	"Q3118702",
	aliases = {"Guaycura", "Waicura"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-yav"] = {
	"yavapaî",
	"Q34202",
	"nai-yuc",
	otherNames = {"Kwevkepaya", "Wipukpaya", "Tolkepaya", "Yavepe"},
	scripts = Latn,
}

m["nai-yup"] = {
	"yupiltepequeyî",
	"Q25339628",
	"nai-xin",
	aliases = {"Jupiltepeque", "Yupiltepec", "Jupiltepec", "Xupiltepec"},
	scripts = Latn,
}


m["navz"] = {
	"navzimanî",
	"Q20923490",
	"qfa-not",
	scripts = {"None", "Latn", "Bopo", "Brai", "Cyrl", "Hani", "Hans", "Hant", "IPAchar", "musical", "Ruminumerals", "Zsym", "Zmth"},
	wikipedia_article = "Translingualism",
}

m["nds-de"] = {
	"almaniya jêrîn a almanî",
	"Q25433",
	"gmw",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"nds"},
	wikimedia_codes = {"nds"},
}

m["nds-nl"] = {
	"saksoniya jêrîn ya holendî",
	"Q516137",
	"gmw",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"nds"},
}

m["ngf-pro"] = {
	"proto-trans-gîneya nû",
	nil,
	"ngf",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-bco-pro"] = {
	"proto-benue-kongoyî",
	nil,
	"nic-bco",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-bod-pro"] = {
	"proto-bantoyidî",
	nil,
	"nic-bod",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-eov-pro"] = {
	"proto-eastern otî-volta",
	nil,
	"nic-eov",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-gns-pro"] = {
	"proto-gurunsî",
	nil,
	"nic-gns",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-grf-pro"] = {
	"proto-grassfieldsî",
	nil,
	"nic-grf",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-gur-pro"] = {
	"proto-gurî",
	nil,
	"nic-gur",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-jkn-pro"] = {
	"proto-jukunoidî",
	nil,
	"nic-jkn",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-lcr-pro"] = {
	"proto-lower cross riverî",
	nil,
	"nic-lcr",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-ogo-pro"] = {
	"proto-ogonî",
	nil,
	"nic-ogo",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-ovo-pro"] = {
	"proto-otî-volta",
	nil,
	"nic-ovo",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-plt-pro"] = {
	"proto-plateauyî",
	nil,
	"nic-plt",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-pro"] = {
	"proto-nîjer-kongoyî",
	nil,
	"nic",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-ubg-pro"] = {
	"proto-ubangî",
	nil,
	"nic-ubg",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-ucr-pro"] = {
	"proto-upper cross riverî",
	nil,
	"nic-ucr",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nic-vco-pro"] = {
	"proto-volta-kongoyî",
	nil,
	"nic-vco",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["nub-har"] = {
	"harazayî",
	"Q19572059",
	"nub",
	aliases = {"Ḥarāza"},
	scripts = {"Arab", "Latn"},
}

m["nub-pro"] = {
	"proto-nubî",
	nil,
	"nub",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["omq-cha-pro"] = {
	"proto-çatinoyî",
	nil,
	"omq-cha",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["omq-maz-pro"] = {
	"proto-mazatecî",
	nil,
	"omq-maz",
	aliases = {"proto-Mazatecan"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["omq-mix-pro"] = {
	"proto-mixtecanî",
	nil,
	"omq-mix",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["omq-mxt-pro"] = {
	"proto-mixtekî",
	nil,
	"omq-mxt",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["omq-otp-pro"] = {
	"proto-oto-pameanî",
	nil,
	"omq-otp",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"omq-pro"},
}

m["omq-pro"] = {
	"proto-oto-mangueyî",
	"Q33669",
	"omq",
	aliases = {"proto-otomangueyî"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["omq-tel"] = {
	"mixtekiya teposcolula",
	nil,
	"omq-mxt",
	scripts = Latn,
}

m["omq-teo"] = {
	"teojomulco çatinoyî",
	"Q25340451",
	"omq-cha",
	scripts = Latn,
}

m["omq-tri-pro"] = {
	"proto-triqueyî",
	nil,
	"omq-tri",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["omq-zap-pro"] = {
	"proto-zapotecanî",
	nil,
	"omq-zap",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["omq-zpc-pro"] = {
	"proto-zapotecî",
	nil,
	"omq-zpc",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["omv-aro-pro"] = {
	"proto-aroidî",
	nil,
	"omv-aro",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["omv-diz-pro"] = {
	"proto-dizoidî",
	nil,
	"omv-diz",
	aliases = {"proto-Maji"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["omv-pro"] = {
	"proto-omotîkî",
	nil,
	"omv",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["oto-otm-pro"] = {
	"proto-otomî",
	nil,
	"oto-otm",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"oto-pro"},
}

m["oto-pro"] = {
	"proto-otomiyayî",
	nil,
	"oto",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"omq-otp-pro"},
}

m["paa-kom"] = {
	"kómnzoyî",
	"Q18344310",
	"paa-yam",
	aliases = {"Komnzo", "Kómnjo", "Komnjo", "Kamundjo"},
	scripts = Latn,
}

m["paa-kwn"] = {
	"kuwanî",
	"Q6449056",
	"paa",
	scripts = Latn,
}

m["paa-nun"] = {
	"nungonî",
	nil,
	"paa",
	scripts = Latn,
}

m["phi-din"] = {
	"dinapigue agtayî",
	"Q16945774",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["phi-kal-pro"] = {
	"proto-kalamî",
	nil,
	"phi-kal",
	aliases = {"proto-Calamian"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["phi-nag"] = {
	"nagtipunan agtayî",
	"Q16966111",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["phi-pro"] = {
	"proto-fîlîpînî",
	"Q18204898",
	"phi",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-abi"] = {
	"abay-sembwakî",
	"Q19570729",
	"poz-san",
	otherNames = {"abayî", "sembwakî", "tubu"},
	scripts = Latn,
}

m["poz-bal"] = {
	"baliledoyî",
	"Q4850912",
	"poz",
	scripts = Latn,
}

m["poz-btk-pro"] = {
	"proto-bungku-tolakî",
	nil,
	"poz-btk",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-cet-pro"] = {
	"proto-malayo-polîneziya navend-rojhilatî",
	"Q2269883",
	"poz-cet",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-hce-pro"] = {
	"proto-halmahera-kenderawasîhî",
	nil,
	"poz-hce",
	otherNames = {"proto-halmaheraya başûr"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-lgx-pro"] = {
	"proto-lampungî",
	nil,
	"poz-lgx",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-mcm-pro"] = {
	"proto-malayo-çamîkî",
	nil,
	"poz-mcm",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-mly-pro"] = {
	"proto-malayî",
	nil,
	"poz-mly",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-msa-pro"] = {
	"proto-malayo-sumbawan",
	nil,
	"poz-msa",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-oce-pro"] = {
	"proto-okyanûsyayî",
	"Q141741",
	"poz-oce",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-pep-pro"] = {
	"proto-polîneziya rojhilatî",
	nil,
	"poz-pep",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-pnp-pro"] = {
	"proto-polîneziya nuklear",
	nil,
	"poz-pnp",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-pol-pro"] = {
	"proto-polînezî",
	"Q1658709",
	"poz-pol",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-pro"] = {
	"proto-malayo-polînezî",
	"Q3832960",
	"poz",
	otherNames = {"proto-malayo-polîneziya rojavayî"}, -- Western is subsumed into general proto-MP
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-ssw-pro"] = {
	"proto-sulawesiya başûr",
	nil,
	"poz-ssw",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-sus-pro"] = {
	"proto-sunda-sulawesî",
	nil,
	"poz-sus",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["poz-swa-pro"] = {
	"proto-sarawakiya bakur",
	nil,
	"poz-swa",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["pqe-pro"] = {
	"proto-malayo-polîneziya rojhilatî",
	"Q2269883",
	"pqe",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["qfa-adm-pro"] = {
	"proto-andamaniya mezin",
	nil,
	"qfa-adm",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["qfa-cka-pro"] = {
	"proto-çukotko-kamçatkanî",
	"Q7251837",
	"qfa-cka",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["qfa-hur-pro"] = {
	"proto-hurro-urartî",
	nil,
	"qfa-hur",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["qfa-kad-pro"] = {
	"proto-kaduyî",
	nil,
	"qfa-kad",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["qfa-kms-pro"] = {
	"proto-kam-suî",
	nil,
	"qfa-kms",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["qfa-kor-pro"] = {
	"proto-koreyî",
	"Q467883",
	"qfa-kor",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["qfa-kra-pro"] = {
	"proto-krayî",
	"Q7251854",
	"qfa-kra",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["qfa-lic-pro"] = {
	"proto-hlaî",
	"Q7251845",
	"qfa-lic",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["qfa-onb-pro"] = {
	"proto-ong-beyî",
	nil,
	"qfa-onb",
	aliases = {"proto-Be", "proto-Bê"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["qfa-ong-pro"] = {
	"proto-onganî",
	nil,
	"qfa-ong",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["qfa-tak-pro"] = {
	"proto-kra-daî",
	nil,
	"qfa-tak",
	aliases = {"proto-Tai-Kadai"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["qfa-yen-pro"] = {
	"proto-yeniseyî",
	"Q27639",
	"qfa-yen",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["qfa-yuk-pro"] = {
	"proto-yukaghirî",
	nil,
	"qfa-yuk",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["qwe-kch"] = {
	"kiçwayî",
	"Q1740805",
	"qwe",
	ancestors = {"qu"},
	otherNames = {"Kichwa shimi", "Runashimi", "Runa", "Quichua", "Quecha", "Inga", "Chimborazo", "Imbabura Highland Kichwa", "Cañar Highland Quecha", "Quechua"},
	scripts = Latn,
}

m["roa-ang"] = {
	"angevinî",
	"Q56782",
	"roa-oil",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ" , "œ" , "'"},
		to  = {"a"	  , "e"	 , "i"	  , "o"	 , "u"	  , "y"	 , "c", "ae", "oe"}},
}

m["roa-bbn"] = {
	"bourbonnais-berriçonî",
	nil,
	"roa-oil",
	otherNames = {"Bourbonnais", "Berrichon", "Moulins", "Allier", "Nivernais", "Haut-Berrichon", "Bas-Berrichon"},
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ" , "œ" , "'"},
		to  = {"a"	  , "e"	 , "i"	  , "o"	 , "u"	  , "y"	 , "c", "ae", "oe"}},
}

m["roa-brg"] = {
	"bûrgûndî",
	"Q508332",
	"roa-oil",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "'"},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "y"   , "c"}},
}

m["roa-cha"] = {
	"şampanyî",
	"Q430018",
	"roa-oil",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ" , "œ" , "'"},
		to  = {"a"	  , "e"	 , "i"	  , "o"	 , "u"	  , "y"	 , "c", "ae", "oe"}},
}

m["roa-fcm"] = {
	"franc-comtoisî",
	"Q510561",
	"roa-oil",
	otherNames = {"Frainc-Comtou", "Comtois", "Jurassien", "Ajoulot", "Vâdais", "Taignon", "Bisontin", "Bousbot"},
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ" , "œ" , "'"},
		to  = {"a"		, "e"	 , "i"		, "o"	 , "u"		, "y"	 , "c", "ae", "oe"}},
}

m["roa-gal"] = {
	"galoyî",
	"Q37300",
	"roa-oil",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "'"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "y"	 , "c"}},
}

m["roa-leo"] = {
	"leonîzî",
	"Q34108",
	"roa-ibe",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"roa-ole"},
}

m["roa-lor"] = {
	"lorrainî",
	"Q671198",
	"roa-oil",
	otherNames = {"Gaumais", "Vosgien", "Welche", "Argonnais", "Longovicien", "Messin", "Nancéien", "Spinalien", "Déodatien"},
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ" , "œ" , "'"},
		to  = {"a"		, "e"	 , "i"		, "o"	 , "u"		, "y"	 , "c", "ae", "oe"}},
}

m["roa-oan"] = {
	"aragoniya kevn",
	"Q2736184",
	"roa-ibe",
	otherNames = {"navarro-aragonî"},
	scripts = Latn,
}

m["roa-oca"] = {
	"katalaniya kevn",
	"Q15478520",
	"roa",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"pro"},
	sort_key = {
		from = {"à", "[èé]", "[íï]", "[òó]", "[úü]", "ç", "·"},
		to  = {"a", "e"  , "i"  , "o"  , "u"  , "c"}},
}

m["roa-ole"] = {
	"leoniya kevn",
	nil,
	"roa-ibe",
	scripts = Latn,
}

m["roa-opt"] = {
	"portugaliya kevn",
	"Q1072111",
	"roa-ibe",
	aliases = {"galîsî-portugalî", "portugaliya galîsî", "galîsiya serdema navîn"},
	scripts = Latn,
}

m["roa-orl"] = {
	"orleanaisî",
	nil,
	"roa-oil",
	otherNames = {"Beauceron", "Solognot", "Gâtinais", "Blaisois", "Vendômois"},
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ" , "œ" , "'"},
		to  = {"a"		, "e"	 , "i"		, "o"	 , "u"		, "y"	 , "c", "ae", "oe"}},
}

m["roa-poi"] = {
	"poitevin-saintongeaisî",
	"Q514123",
	"roa-oil",
	otherNames = {"Poitevin", "Saintongeais", "Maraîchin"},
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ" , "œ" , "'"},
		to  = {"a"		, "e"	 , "i"		, "o"	 , "u"		, "y"	 , "c", "ae", "oe"}},
}

m["roa-tar"] = {
	"tarantinoyî",
	"Q695526",
	"roa-itd",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"nap"},
	wikimedia_codes = {"roa-tara"},
}

m["roa-tou"] = {
	"torangî",
	nil,
	"roa-oil",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ" , "œ" , "'"},
		to  = {"a"		, "e"	 , "i"		, "o"	 , "u"		, "y"	 , "c", "ae", "oe"}},
}

m["sai-ajg"] = {
	"ajaguayî",
	nil,
	aliases = {"Axagua", "Jagua"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-all"] = {
	"allentiacî",
	"Q19570789",
	"sai-hrp",
	otherNames = {"Alyentiyak", "Huarpe", "Warpe"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-and"] = { -- not to be confused with 'cbc' or 'ano'
	"andoqueroyî",
	"Q16828359",
	"sai-wit",
	otherNames = {"Miranya", "Miranha", "Miranha Carapana-Tapuya", "Miraña-Carapana-Tapuyo", "Andokero", "Miranya-Karapana-Tapuyo", "Miraña", "Carapana"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-ayo"] = {
	"ayomanî",
	"Q16937754",
	"sai-jir",
	aliases = {"Ayoman", "Ayamán", "Ayaman"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-bae"] = {
	"baenanî",
	"Q3401998",
	aliases = {"Baenã", "Baenán", "Baena"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-bag"] = {
	"baguayî",
	"Q5390321",
	otherNames = {"Patagón de Bagua"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-bet"] = {
	"betoî",
	"Q926551",
	"qfa-iso",
	otherNames = {"Betoy", "Betoya", "Betoye", "Betoi-Jirara", "Jirara"},
	scripts = Latn,
}


m["sai-bor-pro"] = {
	"proto-boranî",
	nil,
	"sai-bor",
	otherNames = {"proto-Bora-Muinane", "proto-Bora-Muiname"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-cac"] = {
	"cacanî",
	"Q945482",
	otherNames = {"Kakán", "Diaguita", "Cacan", "Kakan", "Calchaquí", "Chaka", "Kaka", "Kaká", "Caca", "Caca-Diaguita", "Catamarcano", "Capayán", "Capayana", "Yacampis"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-caq"] = {
	"caranquî",
	"Q2937753",
	"sai-bar",
	otherNames = {"Cara", "Kara"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-cat"] = {
	"catacaoyî",
	"Q5051136",
	"sai-ctc",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["sai-chi"] = {
	"çirinoyî",
	"Q5390321",
	scripts = Latn,
}

m["sai-chn"] = {
	"çanayî",
	"Q5072718",
	"sai-crn",
	aliases = {"Chana"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-chp"] = {
	"çapacurayî",
	"Q5072884",
	"sai-cpc",
	aliases = {"Txapacura", "Xapacura", "Guapore", "Šapakura", "Txapakura", "Txapakúra", "Xapakúra"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-chr"] = {
	"çarruayî",
	"Q5086680",
	"sai-crn",
	aliases = {"Charrúa", "Charruá"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-chu"] = {
	"çuruyayî",
	"Q5118339",
	"sai-guh",
	aliases = {"Churoya"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-cmg"] = {
	"começingonî",
	"Q6644203",
	aliases = {"Comechingón", "Comechingona", "Comechingone"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-cno"] = {
	"çonoyî",
	"Q5104704",
	otherNames = {"Chonos", "Caucau"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-cnr"] = {
	"cañarî",
	"Q5055572",
	aliases = {"Cañar"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-coe"] = {
	"coerunayî",
	"Q6425639",
	"sai-wit",
	aliases = {"Koeruna"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-col"] = {
	"colanî",
	"Q5141893",
	"sai-ctc",
	aliases = {"Colan"},
	scripts = {"Latinx"},
}

m["sai-cop"] = {
	"copallenî",
	"Q5390321",
	scripts = Latn,
}

m["sai-crd"] = {
	"coroado purî",
	"Q24191321",
	"sai-mje",
	otherNames = {"Coroado"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-ctq"] = {
	"catuquinaruyî",
	"Q16858455",
	aliases = {"Catuquinarú", "Katukinaru"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-cul"] = {
	"cullî",
	"Q2879660",
	otherNames = {"Culle", "Kulyi", "Ilinga", "Linga"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-cva"] = {
	"cuevayî",
	nil,
	scripts = Latn,
}

m["sai-esm"] = {
	"esmeraldayî",
	"Q3058083",
	otherNames = {"Esmeraldeño", "Atacame", "Takame"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-ewa"] = {
	"ewarhuyanayî",
	"Q16898104",
	scripts = Latn,
}

m["sai-gam"] = {
	"gamelayî",
	"Q5403661",
	aliases = {"Gamella", "Acobu", "Curinsi", "Barbados"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-gay"] = {
	"gayónî",
	"Q5528902",
	"sai-jir",
	aliases = {"Gayon"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-gmo"] = {
	"guamoyî",
	"Q5613495",
	otherNames = {"Wamo", "Santa Rosa", "San Jose", "Barinas", "Guamotey", "Guama"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-gue"] = {
	"güenoayî",
	"Q5626799",
	"sai-crn",
	aliases = {"Guenoa"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-hau"] = {
	"hauş",
	"Q3128376",
	"sai-cho",
	otherNames = {"Manek'enk"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-hoc-pro"] = {
	"proto-huitoto-ocaina",
	nil,
	"sai-hoc",
	scripts = Latn,
}

m["sai-jee-pro"] = {
	"proto-jeyî",
	nil,
	"sai-jee",
	otherNames = {"proto-geyî", "proto-jeanî", "proto-geanî", "proto-jê-kayingangî", "proto-yeyî"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["sai-jko"] = {
	"jeikó",
	"Q6176527",
	"sai-mje",
	aliases = {"Geicó", "Jeicó", "Jaikó", "Geikó", "Yeikó", "Jeiko", "Geico", "Jeico", "Jaiko", "Geiko", "Yeiko", "Eyco"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-jrj"] = {
	"jirajirayî",
	nil,
	"sai-jir",
	scripts = Latn,
}

m["sai-kat"] = { -- contrast xoo, kzw, sai-xoc
	"katembrî",
	"Q6375925",
	otherNames = {"Catrimbi", "Catembri", "Kariri de Mirandela", "Mirandela", "Kariri", "Kiriri"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-mal"] = {
	"malalî",
	"Q6741212",
	aliases = {"Malali"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-mar"] = {
	"maratinoyî",
	"Q6755055",
	scripts = Latn,
}

m["sai-mat"] = {
	"matanawî",
	"Q6786047",
	otherNames = {"Matanauí", "Matanaui", "Matanawü", "Mitandua", "Moutoniway"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-mcn"] = {
	"mocanayî",
	"Q3402048",
	aliases = {"Mokana"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-men"] = {
	"menienî",
	"Q16890110",
	"sai-mje",
	aliases = {"Menién"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-mil"] = {
	"millcayacî",
	"Q19573012",
	"sai-hrp",
	otherNames = {"Milykayak", "Huarpe", "Warpe"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-mlb"] = {
	"malibuyî",
	"Q3402048",
	aliases = {"Malibú", "Malebú"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-msk"] = {
	"masakarayî",
	"Q6782426",
	"sai-mje",
	aliases = {"Masakara", "Masacará", "Masacara"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-muc"] = {
	"mucuçî",
	nil,
	otherNames = {"Mucuchi", "Mokochi", "Mocochí", "Mirripú", "Maripú", "Mucuchí-Maripú"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-mue"] = {
	"muellamayî",
	"Q16886936",
	"sai-bar",
	aliases = {"Muellamués"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-muz"] = {
	"muzoyî",
	"Q6644203",
	scripts = Latn,
}

m["sai-mys"] = {
	"maynasî",
	"Q16919393",
	otherNames = {"Mayna", "Maina", "Rimachu"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-nat"] = {
	"natú",
	"Q9006749",
	otherNames = {"Natu", "Peagaxinan"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-nje-pro"] = {
	"proto-jêya bakurî",
	nil,
	"sai-nje",
	otherNames = {"proto-Core Jê"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["sai-opo"] = {
	"opónî",
	"Q7099152",
	"sai-car",
	otherNames = {"Opon", "Opón-Karare", "Opón-Carare", "Carare", "Carare-Opón"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-oto"] = {
	"otomacoyî",
	"Q16879234",
	"sai-otm",
	aliases = {"Otomako", "Otomacan", "Otomac", "Otomak"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-pal"] = {
	"paltayî",
	"Q3042978",
	scripts = Latn,
}

m["sai-pam"] = {
	"pamiguayî",
	"Q5908689",
	"sai-otm",
	aliases = {"Pamiwa"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-par"] = {
	"paratió",
	"Q16890038",
	aliases = {"Paratio", "Prarto"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-pnz"] = {
	"panzaleoyî",
	"Q3123275",
	aliases = {"Pansaleo"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-prh"] = {
	"puruhayî",
	"Q3410994",
	scripts = Latn,
}

m["sai-ptg"] = {
	"patagónî",
	nil,
	otherNames = {"Patagón de Perico"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-pur"] = {
	"purukotó",
	"Q7261622",
	"sai-car",
	aliases = {"Purukoto", "Purucotó", "Purucoto"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-pyg"] = {
	"payaguayî",
	"Q7156643",
	"sai-guc",
	aliases = {"Payawá", "Payagua"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-pyk"] = { 
	"pykobjê",
	"Q98113977",
	"sai-nje",
	aliases = {"Gavião-Pykobjê", "Pykobjê-Gavião", "Gavião", "Pyhcopji", "Gavião-Pyhcopji"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-qmb"] = {
	"quimbayayî",
	"Q7272043",
	otherNames = {"Kimbaya", "Quindío", "Quindio", "Quindo"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-qtm"] = {
	"quitemoyî",
	"Q7272651",
	"sai-cpc",
	aliases = {"Quitemoca"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-rab"] = {
	"rabonayî",
	"Q6644203",
	scripts = Latn,
}

m["sai-ram"] = {
	"ramanosî",
	"Q16902824",
	scripts = Latn,
}

m["sai-sac"] = {
	"sacatayî",
	"Q5390321",
	otherNames = {"Sacata", "Zácata", "Chillao"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-san"] = {
	"sanavironî",
	"Q16895999",
	aliases = {"Sanavirón", "Sanabirón", "Sanabiron", "Sanavirona", "Zanavirona"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-sap"] = {
	"saparayî",
	"Q7420922",
	"sai-car",
	aliases = {"Zapará", "Zapara"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-sec"] = {
	"seçurayî",
	"Q7442912",
	otherNames = {"Sek", "Sec"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-sin"] = {
	"sinúfanayî",
	"Q7525275",
	otherNames = {"Cenúfana", "Zenúfana", "Cinifaná", "Sinufana", "Sinú", "Cenú", "Zenú", "Finzenú", "Fincenú", "Pancenú", "Sutagao"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-tab"] = {
	"tabancaleyî",
	"Q5390321",
	otherNames = {"Aconipa"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-tal"] = {
	"tallanî",
	"Q16910468",
	otherNames = {"Atalán", "Tallan", "Tallanca", "Atalan", "Sek"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-tap"] = {
	"tapayunayî",
	nil,
	"sai-nje",
	otherNames = {"Tapayúna", "Kajkwakhrattxi"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-teu"] = {
	"teuşenî",
	"Q3519243",
	aliases = {"Tehues", "Teuéx"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-tim"] = {
	"timoteyî",
	nil,
	otherNames = {"Cuica", "Timote-Cuica"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-tpr"] = {
	"taparitayî",
	"Q7684460",
	"sai-otm",
	aliases = {"Taparito"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-trr"] = {
	"tarairiú",
	"Q7685313",
	otherNames = {"Caratiú"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-wai"] = {
	"waitakayî",
	"Q16918610",
	aliases = {"Waitaka", "Waitacá", "Waitaca", "Goytacá", "Goitacá", "Guaitacá", "Guiatacá", "Guiatacás", "Goiatacá", "Goiatacás", "Guaiatacá", "Goytacaz", "Goitacaz", "Goyataca", "Aitacaz", "Uetacaz", "Uetacá", "Outacá", "Ouetacá", "Eutacá", "Itacaz", "Vaitacá"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-way"] = {
	"wayumarayî",
	nil,
	"sai-car",
	aliases = {"Wayumara", "Wajumará", "Wajumara", "Azumara", "Guimara"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-wit-pro"] = {
	"proto-witotoanî",
	nil,
	"sai-wit",
	otherNames = {"proto-Huitotoan", "proto-Uitotoan"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-wnm"] = {
	"wanhamî",
	"Q16879440",
	"sai-cpc",
	otherNames = {"Wañam", "Wanyam", "Huanyam", "Uanham", "Abitana"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-xoc"] = { -- contrast xoo, kzw, sai-kat
	"xocó",
	"Q12953620",
	otherNames = {"Xoco", "Chocó", "Shokó", "Shoko", "Shocó", "Shoco", "Choco", "Chocaz", "Kariri-Xocó", "Kariri-Xoco", "Kariri-Shoko", "Cariri-Chocó", "Xukuru-Kariri", "Xucuru-Kariri", "Xucuru-Cariri", "Xukurú-Kirirí"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-yao"] = {
	"yaoyî (Amerikaya başûr)",
	nil,
	"sai-car",
	aliases = {"Yao", "Jaoi", "Yaoi", "Yaio"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-yar"] = { -- not the same family as 'suy'
	"yarumayî",
	"Q3505859",
	"sai-car",
	aliases = {"Yaruma"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-yri"] = {
	"yurî",
	nil,
	"sai-tyu",
	aliases = {"Jurí"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-yup"] = {
	"yupuayî",
	"Q8061430",
	"sai-tuc",
	otherNames = {"Yupuá", "Yupúa", "Jupua", "Jupuá", "Jupúa", "Hiupiá", "Yupuá-Duriña", "Duriña"},
	scripts = Latn,
}

m["sai-yur"] = {
	"yurumanguî",
	"Q1281291",
	aliases = {"Yurumangui", "Yurimangí", "Yurimangi", "Yurimanguí", "Yurimangui"},
	scripts = Latn,
}

m["sal-pro"] = {
	"proto-salîşî",
	nil,
	"sal",
	aliases = {"proto-salîşanî"},
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["sdv-daj-pro"] = {
	"proto-dajuyî",
	nil,
	"sdv-daj",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["sdv-eje-pro"] = {
	"proto-jebeliya rojhilatî",
	nil,
	"sdv-eje",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["sdv-nil-pro"] = {
	"proto-nilotîkî",
	nil,
	"sdv-nil",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["sdv-nyi-pro"] = {
	"proto-nyimayî",
	nil,
	"sdv-nyi",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["sdv-tmn-pro"] = {
	"proto-tamanî",
	nil,
	"sdv-tmn",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["sem-amm"] = {
	"ammoniteyî",
	"Q279181",
	"sem-can",
	scripts = {"Phnx"},
	translit_module = "Phnx-translit",
}

m["sem-amo"] = {
	"amoriteyî",
	"Q35941",
	"sem-nwe",
	aliases = {"Amoritic"},
}

m["sem-cha"] = {
	"çahayî",
	nil,
	"sem-eth",
	aliases = {"Cheha"},
	scripts = {"Ethi"},
	translit_module = "Ethi-translit",
	ancestors = {"sem-pro"},
}

m["sem-dad"] = {
	"dadanitîkî",
	"Q21838040",
	"sem-cen",
	otherNames = {"Dadanite", "Lihyanite", "Lihyanitic"},
	scripts = {"Narb", "Latn"}, -- last one if we want entries for transliterations
}

m["sem-dum"] = {
	"dumaitîkî",
	nil,
	"sem-cen",
	scripts = {"Narb", "Latn"}, -- last one if we want entries for transliterations
}

m["sem-has"] = {
	"hasaitîkî",
	"Q3541433",
	"sem-cen",
}

m["sem-him"] = {
	"himyaritîkî",
	"Q35604",
	"sem",
	aliases = {"Himyarite", "Himyari", "Himyaric", "Himyar"},
	scripts = {"Arab", "Sarb", "Latn"}, -- last one if we want entries for transliterations
}

m["sem-his"] = {
	"hismaîkî",
	"Q22948260",
	"sem-cen",
	otherNames = {"Thamudic E"},
	scripts = {"Narb", "Latn"}, -- last one if we want entries for transliterations
}

m["sem-mhr"] = {
	"muherî",
	"Q33743",
	"sem-eth",
	otherNames = {"Muher Gurage", "Muxar"},
	scripts = Latn,
}

m["sem-pro"] = {
	"proto-samî",
	"Q1658554",
	"sem",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["sem-saf"] = {
	"safaitîkî",
	"Q472586",
	"sem-cen",
	scripts = {"Narb", "Latn"}, -- last one if we want entries for transliterations
}

m["sem-srb"] = {
	"erebiya başûrî ya kevn",
	"Q35025",
	"sem-osa",
	scripts = {"Sarb"},
}

m["sem-tay"] = {
	"taymanitîkî",
	"Q24912301",
	"sem-cen",
	otherNames = {"Taymanite", "Thamudic A"},
	scripts = {"Narb", "Latn"}, -- last one if we want entries for transliterations
}

m["sem-tha"] = {
	"thamudîkî",
	"Q843030",
	"sem-cen",
}

m["sem-wes-pro"] = {
	"proto-samiya rojavayî",
	"Q98021726",
	"sem-wes",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["sio-pro"] = { -- NB this is not proto-Siouan-Catawban 'nai-sca-pro'
	"proto-siouanî",
	"Q34181",
	"sio",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["sit-bok"] = {
	"bokarî",
	"Q4938727",
	"sit-tan",
	otherNames = {"Ramo", "Pailibo"},
	scripts = Latn,
}

m["sit-cha"] = {
	"çairelî",
	"Q5068066",
	"sit-luu",
	scripts = Latn,
}

m["sit-gkh"] = {
	"gokhyî",
	"Q5578069",
	"tbq-lol",
	aliases = {"Gɔkhý", "Gɔkhy"},
	scripts = Latn,
}

m["sit-hrs-pro"] = {
	"proto-hrusiş",
	nil,
	"sit-hrs",
	type = "reconstructed",
}

m["sit-jap"] = {
	"japhugî",
	"Q3162245",
	"sit-rgy",
	otherNames = {"Chabao", "rGyalrong", "Rgyalrong", "Jiarong", "Gyarung", "Kuru"},
	scripts = Latn,
}

m["sit-kha-pro"] = {
	"proto-khamî",
	nil,
	"sit-kha",
	type = "reconstructed",
}

m["sit-liz"] = {
	"lizuyî",
	"Q6660653",
	"sit-qia",
	scripts = Latn, -- and Ersu Shaba
}

m["sit-luu-pro"] = {
	"proto-luiş",
	nil,
	"sit-luu",
	type = "reconstructed",
}

m["sit-mor"] = {
	"moranî",
	"Q6909216",
	"tbq-bdg",
	aliases = {"Morān"},
	scripts = Latn,
}

m["sit-prn"] = {
	"puironî",
	"Q7259048",
	"sit-zem",
}

m["sit-pro"] = {
	"proto-sino-tîbetî",
	"Q45961",
	"sit",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["sit-sit"] = {
	"situyî",
	"Q19840830",
	"sit-rgy",
	otherNames = {"Eastern rGyalrong", "rGyalrong", "Rgyalrong", "rGyalrongic", "Gyalrong", "Gyarong", "rGyarong", "Gyarung", "Jiarong", "Jiarongyu", "Jyarong", "Jyarung", "Yelong", "Kuru"},
	scripts = Latn,
}

m["sit-tan-pro"] = {
	"proto-tanî",
	nil,
	"sit-tan",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,	-- needs verification
}

m["sit-tgm"] = {
	"tangamî",
	"Q17041370",
	"sit-tan",
	scripts = Latn,
}

m["sit-tos"] = {
	"tosuyî",
	"Q7827899",
	"sit-qia",
	scripts = Latn, -- also Ersu Shaba
}

m["sit-tsh"] = {
	"tşobdunî",
	"Q19840950",
	"sit-rgy",
	otherNames = {"Caodeng", "Sidaba", "rGyalrong", "Rgyalrong", "Jiarong", "Gyarung", "Kuru"},
	scripts = Latn,
}

m["sit-zbu"] = {
	"zbuyî",
	"Q19841106",
	"sit-rgy",
	otherNames = {"Ribu", "Rdzong'bur", "Rdzongmbur", "Showu", "rGyalrong", "Rgyalrong", "Jiarong", "Gyarung", "Kuru"},
	scripts = Latn,
}

m["sla-pro"] = {
	"proto-slavî",
	"Q747537",
	"sla",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
	entry_name = {
		from = {"[ÀÁÃĀȀȂ]", "[àáãāȁȃ]", "[ÈÉẼĒȄȆ]", "[èéẽēȅȇ]", "[ÌÍĨĪȈȊ]", "[ìíĩīȉȋ]", "[ÒÓÕŌȌȎ]", "[òóõōȍȏ]", "[ÙÚŨŪȔȖ]", "[ùúũūȕȗ]", "[ỲÝỸȲ]", "[ỳýỹȳ]", "[Ǭ]", "[ǭ]", GRAVE, ACUTE, TILDE, MACRON, DGRAVE, INVBREVE},
		to  = {"A", "a", "E", "e", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "Y", "y", "Ǫ", "ǫ"}
	},
	sort_key = {
		from = {"č" , "ď" , "ě" , "ę" , "ь" , "ľ" , "ň" , "ǫ" , "ř" , "š" , "ś" , "ť" , "ъ" , "ž" },
		to  = {"c²", "d²", "e²", "e³", "i²", "l²", "nj", "o²", "r²", "s²", "s³", "t²", "u²", "z²"},
	}
}

m["smi-pro"] = {
	"proto-samîkî",
	"Q7251862",
	"smi",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"ā", "č" , "δ", "[ëē]", "ŋ" , "ń" , "ō", "š" , "θ" , "%([^()]+%)"},
		to  = {"a", "c²", "d", "e"  , "n²", "n³", "o", "s²", "t²"} },
}

m["son-pro"] = {
	"proto-songhayî",
	nil,
	"son",
	aliases = {"proto-Songhai"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["sqj-pro"] = {
	"proto-albanî",
	"Q18210846",
	"sqj",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ssa-klk-pro"] = {
	"proto-kuliakî",
	nil,
	"ssa-klk",
	aliases = {"proto-Rub"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ssa-kom-pro"] = {
	"proto-komanî",
	nil,
	"ssa-kom",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ssa-pro"] = {
	"proto-nilo-saharayî",
	nil,
	"ssa",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["syd-fne"] = {
	"nenetsiya daristanî",
	"Q1295107",
	"syd",
	scripts = {"Cyrl"},
	entry_name = {
		from = {"Ӑ", "ӑ", "[ӖЀ]", "[ӗѐ]", "[ӢЍ]", "[ӣѝ]", "Ӯ", "ӯ", BREVE, MACRON, GRAVE, ACUTE, DOTABOVE},
		to  = {"А", "а", "Е",	"е",	"И",	"и",	"У", "у"}},
}

m["syd-pro"] = {
	"proto-samoyedî",
	"Q7251863",
	"syd",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["tai-pro"] = {
	"proto-taî",
	"Q6583709",
	"tai",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["tai-swe-pro"] = {
	"proto-taiya başûr-rojavayî",
	nil,
	"tai-swe",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["tbq-bdg-pro"] = {
	"proto-bodo-garo",
	nil,
	"tbq-bdg",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["tbq-kuk-pro"] = {
	"proto-kukî-çîn",
	nil,
	"tbq-kuk",
	otherNames = {"proto-Kukish"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["tbq-lal-pro"] = {
	"proto-laloyî",
	nil,
	"tbq-lol",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["tbq-laz"] = {
	"lazeyî",
	"Q17007626",
	"sit-nax",
	otherNames = {"Lare", "Shuitianhua"},
}

m["tbq-lob-pro"] = {
	"proto-lolo-bûrmî",
	nil,
	"tbq-lob",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["tbq-lol-pro"] = {
	"proto-loloişî",
	"Q7251855",
	"tbq-lol",
	otherNames = {"proto-Nisoic"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["tbq-plg"] = {
	"pai-langî",
	"Q2879843",
	"tbq-lob",
	aliases = {"Bai-lang", "Pailang", "Bailang"},
	scripts = {"Hani", "Latinx"},
}

-- tbq-pro is now etymology-only

m["trk-dkh"] = {
	"dukhanî",
	nil,
	"trk-sib",
	aliases = {"Dukha"},
	scripts = {"Latn", "Cyrl", "Mong"},
}

m["trk-oat"] = {
	"tirkiya kevn ya anadolî",
	"Q7083390",
	"trk-ogz",
	scripts = {"ota-Arab"},
	ancestors = {"trk-ogz-pro"},
}

m["trk-pro"] = {
	"proto-tirkî",
	"Q3657773",
	"trk",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["tup-gua-pro"] = {
	"proto-tupî-guaranî",
	nil,
	"tup-gua",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["tup-kab"] = {
	"kabişianayî",
	"Q15302988",
	"tup",
	aliases = {"Kabixiana", "Cabixiana", "Cabishiana", "Kapishana", "Capishana", "Kapišana", "Cabichiana", "Capichana", "Capixana"},
	scripts = Latn,
}

m["tup-pro"] = {
	"proto-tupî",
	"Q10354700",
	"tup",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["tuw-pro"] = {
	"proto-tungusî",
	nil,
	"tuw",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["tuw-sol"] = {
	"solonî",
	"Q30004",
	"tuw",
}

m["und-isa"] = {
	"isaurî",
	"Q16956868",
--	scripts = {"Xsux", "Hluw", "Latn"},
}

m["und-kas"] = {
	"kassiteyî",
	"Q35612",
	aliases = {"Cassite", "Kassitic", "Kaššite"},
	scripts = {"Xsux"},
}

m["und-mil"] = {
	"milangî",
	"Q6850761",
	scripts = {"Deva", "Latn"},
}

m["und-mmd"] = {
	"mîmiya decorseyî",
	"Q6862206",
	otherNames = {"Mimi of Gaudefroy-Demombynes", "Mimi-D"},
	scripts = Latn,
}

m["und-mmn"] = {
	"mîmiya naçtigalî",
	"Q6862207",
	otherNames = {"Mimi-N"},
	scripts = Latn,
}

m["und-phi"] = {
	"philistineyî",
	"Q2230924",
	aliases = {"Philistian", "Philistinian"},
}

m["und-wji"] = {
	"jicaqueyiya rojavayî",
	"Q3178610",
	"hok",
	otherNames = {"Jicaque of El Palmar", "Sula"},
	scripts = Latn,
}

m["urj-mdv-pro"] = {
	"proto-mordvînî",
	nil,
	"urj-mdv",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["urj-prm-pro"] = {
	"proto-permî",
	nil,
	"urj-prm",
	type = "reconstructed",
	scripts = Latn,
}

m["urj-pro"] = {
	"proto-uralî",
	"Q288765",
	"urj",
	otherNames = {"proto-fîno-ugrîkî", "proto-fîno-permî"}, -- PFU and PFP are subsumed into PU per [[Wiktionary:Beer parlour/2015/January#Merging Finno-Volgaic, Finno-Samic, Finno-Permic and Finno-Ugric into Uralic]]
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["urj-ugr-pro"] = {
	"proto-ugrîkî",
	"Q156631",
	"urj-ugr",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["xnd-pro"] = {
	"proto-na-dene",
	nil,
	"xnd",
	otherNames = {"proto-Na-Dené", "proto-Athabaskan-Eyak-Tlingit"},
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["xgn-kha"] = {
	"mongoliya khamnigan",
	"Q3196052",
	"xgn",
	otherNames = {"Khamnigan", "Khamnigan Buryat"},
	scripts = {"Mong", "Latn", "Cyrl"},
}

m["xgn-mgr"] = {
	"mangghuerî",
	"Q34214",
	"xgn",
	aliases = {"Monguor", "Mongour", "Mongor"},
	scripts = Latn, -- also "Mong", "Cyrl" ?
}

m["xgn-mgl"] = {
	"mongghulî",
	"Q34214",
	"xgn",
	aliases = {"Monguor", "Mongour", "Mongor"},
	scripts = Latn, -- also "Mong", "Cyrl" ?
}

m["xgn-pro"] = {
	"proto-mongolî",
	"Q2493677",
	"xgn",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["ypk-pro"] = {
	"proto-yûpîkî",
	nil,
	"ypk",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["zhx-min-pro"] = {
	"proto-minî",
	"Q19646347",
	"zhx-min",
	type = "reconstructed",
	scripts = {"Latinx"},
}

m["zhx-sht"] = {
	"şaozhou tuhuayî",
	"Q1920769",
	"zhx",
	otherNames = {"Xiangnan Tuhua", "Yuebei Tuhua", "Shipo", "Shina"},
	scripts = {"Nshu"},
}

m["zhx-tai"] = {
	"taişanîzî",
	"Q2208940",
	"zhx",
	aliases = {"Toishanese"},
	scripts = {"Hani"},
	ancestors = {"yue"},
}

m["zhx-teo"] = {
	"teoçewî",
	"Q36759",
	"zhx-min-hai",
	aliases = {"Chiuchow"},
	scripts = {"Hani"},
	ancestors = {"nan"},
}

m["zle-ono"] = {
	"novgorodiya kevn",
	"Q162013",
	"zle",
	scripts = {"Cyrs", "Glag"},
	translit_module = "Cyrs-Glag-translit",
	entry_name = {
		from = {u(0x0484)}, -- kamora
		to  = {}},
	sort_key = {
		from = {"оу"},
		to  = {"у" }},
}

m["zlw-ocs"] = {
	"çekiya kevn",
	"Q593096",
	"zlw",
	scripts = Latn,
}

m["zlw-opl"] = {
	"poloniya kevn",
	"Q149838",
	"zlw-lch",
	scripts = Latn,
}

m["zlw-pom"] = {
	"pomeranî",
	"Q149588",
	"zlw-lch",
	scripts = Latn,
}

m["zlw-slv"] = {
	"slovînsî",
	"Q36822",
	"zlw-lch",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"zlw-pom"},
}

return m